امیرمحمد علاقه‌بندان
حفظ و مرمت جعبه‌ی منبت‌کاری آباده
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: قباد کیهانمهر
نوشته‌های مرتبط: