پریسا بابرشمس موگویی
حفظ و مرمت دو تابلوی نقاشی قهوه‌خانه‌ای (رنگ و روغن روی پارچه)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1382
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
استاد مشاور: فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: