پریسا محمدپور
حفظ و مرمت دو لنگه در چوبی متعلق به آستانه‌ی سید ابوصالح شهرستان قائمشهر
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: قباد کیانمهر
نوشته‌های مرتبط: