آنا محسن‌پور
حفظ و مرمت دو نمونه شیء مفرغی متعلق به موزه‌ی ایران باستان ﴿تزئینات لباس رزم﴾
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد; غلامرضا وطن‌خواه
نوشته‌های مرتبط: