سارا زحمتکشان
حفظ و مرمت دیوارنگاره‌ی قاجاری گل و مرغ، خانه‌ی حقیقی اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
استاد مشاور: فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: