ریحانه قاسم‌آبادی
حفظ و مرمت دیوارنگاره‌ی قاجاری با نقاشی گل و مرغ ﴿خانه‌ی حقیقی اصفهان﴾
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی; فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: