مرتضی فتوحی
حفظ و مرمت سرتبر مفرغی متعلق به دشت خوزستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: