معین اسلامی
حفظ و مرمت شیء سفالی منسوب به دوره‌ی هخامنشی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: