هادی مهرعلی‌لو
حفظ و مرمت ظرف سفالی خاکستری مکشوفه از مسجد کبود تبریز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: