محسن امامی آرندی
حفظ و مرمت ظرف سفالی شلجمی‌شکل منسوب به هزاره‌ی اول ق.م
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: