مانی طاهری‌فر
حفظ و مرمت نقاشی رنگ روغن روی کرباس؛ «سوگواری بر جسد حضرت مریم» و «جوانمرد قصاب»
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حمید فرهنمد بروجنی

چکیده: پروژه‌ی حاضر با عنوان حفظ و مرمت نقاشی رنگ روغن روی كرباس "سوگواری بر جسد حضرت مریم" و "جوانمرد قصاب" نگاهی گذرا دارد به شناخت، معرفی و حفظ و مرمت این دو اثر هنری كه پروژه در بخش فن‌شناسی شامل پاره‌ای اطلاعات درباره‌ی نحوه‌ی اجرای آن دو اثر و آشنایی با اجزای سازنده‌ی آنها [است]. در بخش آسیب‌شناسی، آسیب‌هایی كه در بخش‌های مختلف تابلو وجود داشته، با ذكر عوامل و به همراه نمایش تصاویر معرفی شده است. بخش عملی، دو بخش مجزا است. هر كدام از این دو بخش شامل همه اقدام‌هایی است كه در راستای حفظ و مرمت این دو تابلو صورت گرفته است. به ترتیب: آزمون‌های مقدماتی، مراحل مستند‌نگاری، پاك‌سازی و تمیز‌كاری، تثبیت و درمان و مرمت و بازسازی آسیب‌ها و ارائه توصیه‌های محافظتی [بیان شده است].نوشته‌های مرتبط: