حمید حاجیوند
حفظ و مرمت پیاله‌ی سفالی مکشوفه از مسجد جامع اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: