انسیه سلطانی‌نژاد
حفظ و مرمت چهار سنجاق مفرغی متعلق به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: