فرانک ایمان‌نژاد
حفظ و مرمت کتاب الدعا متعلق به گنجینه‌ی موزه و کتابخانه‌ی ملی ملک تهران
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1392
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: