سیده‌سمیه محسنیان
حفظ و مرمت یک بُت مفرغی متعلق به لرستان محفوظ در میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: