رعنا بهره‌مندی
حفظ و مرمت یک جلد کتاب چاپ سنگی و سه جزوه‌ی خطی متعلق به مجموعه‌ی شخصی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1392
استاد راهنما: علی نعمتی بابایلو; محسن محمدی
نوشته‌های مرتبط: