محمد کربلایی شهربابک
حفظ و مرمت یک عصای چوبی خاتم متعلق به موزه‌ی کلیسای وانک اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: