احسانه بلباسی
حفظ و مرمت یک نقشه‌ی جغرافیایی مربوط به قرن 18 میلادی متعلق به موزه‌ی ملک
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز (دانشکده‌ی هنرهای کاربردی)، 1392
استاد راهنما: علی نعمتی بابایلو
نوشته‌های مرتبط: