زهرا کارآمد
حفظ و مرمت یک نمونه دسته چاقو تیزکن مفرغی متعلق به میراث فرهنگی چهارمحال بختیاری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: