معصومه اکبری‌اصل
حفظ و مرمت یک نمونه طومار کاغذی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: