معصومه فمی تفرشی
حفظ و مرمت یک کاسه از جنس مفرغ ﴿متعلق به موزه‌ی ملی ایران باستان﴾
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد; غلامرضا وطن‌خواه
نوشته‌های مرتبط: