عباس گودرزی
حفظ و نگهداری یک نمونه وقف‌نامه
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: فریبا مجیدی
نوشته‌های مرتبط: