سعیده علایی
درمان و مرمت یک شمایل مذهبی (آبرنگ روی کاغذ)
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1383
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
استاد مشاور: فرزانه ریسمانچیان
نوشته‌های مرتبط: