فاطمه جوهری
راهبرد حفاظت و مرمت آثار در کاوش‌های زیر آب با تاکید بر کاوش‌های بندر ریگ
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، 1387
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی; حسین توفیقیان
نوشته‌های مرتبط: