محسن قانونی
زیبایی‌شناسی در مرمت تابلوهای نقاشی با تکیه بر تئوری مرمت چزاره برندی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، 1390
استاد راهنما: مهدی حسینی
استاد مشاور: حمید فرهمند بروجنی

چکیده: مسائل وابسته به زیبایی شناسی در تمام دوران های مختلف تاریخی به عنوان موضوعی تاثیرگذار بر روی مرمت نقاشی مطرح بوده و البته این تاثیرپذیری در دوره ای کمرنگ تر و در دوره ای خاص به شدت مورد توجه قرار می گرفت. با ورود به سده بیستم میلادی و شکل گیری مباحث علمی و تئوری، در حوزه مرمت نیاز به تبیین مسائل زیبایی شناختیِ مرمت نقاشی بیش از پیش به چشم می خورد. در این میان بیشترین سهم از آن اندیشمندان ایتالیایی است که با بهره مندی از غنای فکری بندتو کروچه راهکارهایی برای چگونگی بیان زیبایی در مرمت نقاشی ارائه نمودند. بیشترین پذیرش در دیدگاه ها از آن چزاره برندی متفکر و فیلسوف بزرگ سده بیستم است که تا به امروز دیدگاه های او مورد پذیرش اکثر محافل مرمتی و مرمتگران بوده است. شاید در دهه های میانی سده بیستم زاویه تفکرات، کمی از بینش او دور شد ولی به مرور و با بسط تفکرات او توسط انستیتوی مرمت رم و شاگردانش، راه برای بروز و گسترش دیدگاه های او در پایان این سده هموار گردید. شیوه های پیشنهادی برندی در حوزه زیبایی شناسی هنوز هم مورد پذیرش اکثر مراکز مرمتی مهم دنیا بوده و در روند درمان های مرمتی در نقاشی قابل استفاده می باشند. در این رساله به چگونگی برخورد با دیدگاه های زیبایی شناسانهِ مرمتی به خصوص مفاهیم وابسته به برندی در سده بیستم پرداخته شده و در پی یافتن رابطه ای منطقی میان این دیدگاه ها و نیازهای روز مرمت می باشد.
Abstract: Aesthetics and related issues have played an effective role on painting restoration throughout the times, and this effectiveness sometimes reduced and at an especial period eas considered strongly. Starting whit twentieth century, when scientific and theoretic discussion formed, it was felt that the explanation of aesthetics issues for painting restoration is a necessity. Italian scientist, using from Bendetto Croce’s opinions, offered some approaches to discuss about aesthetics in restoration of painting, and among them Cesare Berandi, twenty century philosopher has been accepted more than others, and his believes is steel acceptable. Although in mid of the century his viewpoint was slightly secluded, later with extension of his opinions by Institute Conservation of Rome and his students, it became more easer to extend and publish his viewpoint in the late century. The approaches, suggested by Brandi in aesthetics, are steel reliable in most important centers of restoration throughout the world, and are usable in treatment of paintings. In this paper aesthetics in restoration of painting especially concepts attributed to Brandi are dealt with, and the writer is looking for a logical connection between these concepts and today restoration.نوشته‌های مرتبط: