شیرین محبوب

ساختارشناسی نقش‌برجسته‌های پیش از اسلام در استان خوزستان


پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: علیرضا بهرمان
استاد مشاور: محمدهادی ملکی
چکیده:

رساله‌ی حاضر بر آن است با مطالعاتی تاریخی و علمی بر روی نقوش برجسته در استان خوزستان و با بررسی نتایج حاصل از آنها٬ روندی کاربردی در جهت معرفی و ثبت صحیح و نگهداری و حفاظت این آثار ارائه نماید. سه روش در این رساله مورد استفاده قرار گرفته است: مطالعات کتابخانه‌ای٬ مطالعات میدانی و مطالعات آزمایشگاهی. برای بررسی بیشتر تشخیص ترکیبات سنگ از آنالیز دستگاهی ‌XRD‌ استفاده شد. عوامل فرسایش در این نقوش شامل عوامل مخرب فیزیکی٬ شیمیایی و بیولوژیکی می‌باشد که به طور اخص در مورد نقش برجسته‌ی کول فرح مورد بررسی قرار گرفته و برای حفاظت آن مواردی پیشنهاد شده است. نتیجه این بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر نقش‌برجسته باید در جایگاه خود سنجیده شود و راهکارهای مرمتی برای یک نقش برجسته را نباید برای سایر نقش برجسته‌ها تعمیم داد. نیاز به احیاء باید در کل اثر ارزیابی شود و با توجه به مقیاس زمانی و میزان پیشرفت هوازدگی در تخمین پوسیدگی تصمیم‌های لازم اتخاذ شود.

نوشته های مرتبط

متنی که میخواهید برای جستجو وارد کرده و دکمه جستجو را فشار دهید. برای لغو دکمه ESC را فشار دهید.

بازگشت به بالا