گیتی قادرنیا
سفال تپه حصار دامغان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1373
استاد راهنما: ناصر نوروززاده چگینی
استاد مشاور: سلیمان مقیمی بیدهندی
نوشته‌های مرتبط: