حمیدرضا محبی
شناخت و بررسی نقوش و مسائل حفاظتی و مرمتی در طاق بزرگ طاق‌بستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: محمدحسین وافی
استاد مشاور: حسن راهساز
نوشته‌های مرتبط: