اسعد بهرامی
شناخت و بررسی نقوش و مسائل حفاظتی و مرمتی تزئینات آجری سردر بناهای سنندج
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1372
استاد راهنما: حسین آقاجانی
نوشته‌های مرتبط: