سامان ترابی
طرح حفاظت دیوارنگاره‌ی منسوب به دوره‌ی ایلخانی مسجد آزادان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: بهنام پدرام
استاد مشاور: محمدرضا نیلفروشان; عیسی اسفنجاری کناری
نوشته‌های مرتبط: