مرضیه آسترکی
طرح مرمت حصار تخت‌ سلیمان با تکیه بر درب‌های ورودی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران (دانشکده‌ی معماری و شهرسازی)، 1384
استاد راهنما: اصغر محمد‌مرادی
استاد مشاور: اسماعیل طلایی
نوشته‌های مرتبط: