مرتضی فتوحی لاسیبی
فن‌شناسی، آسیب‌شناسی و طرح مرمت تزئینات گچبری بقعه‌ی امام‌زاده خدیجه‌خاتون قم
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، 1390
استاد راهنما: احمد رهبری
استاد مشاور: محمدحسن اثباتی

چکیده: با توجه به خصوصیات منحصر به فرد تزیینات وابسته به معماری دوره ایلخانی و اهمیت این مجموعه در تاریخ هنر ایران اهمیت تحقیق درباره باقیمانده این گچبری ها مشخص می شود. در فصل اول این پروژه، به مطالعه و بررسی های تاریخی و معرفی جامع بنا پرداخته شده‌است. در فصل دوم معرفی، فن شناسی و بررسی تکنیک‌های خلق تزیینات گچبری این بنا مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصل سوم مطالعات آزمایشگاهی با کمک آزمایش‌های شیمی تر و دستگاهی از جملهFTIR, SEM, XRD مواد مورد استفاده در تزیینات مورد شناسایی قرار گرفت. در بحث آسیب شناسی عوامل آسیب رسان به این تزیینات از جمله عوامل محیطی و عوامل طبیعی مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه، با توجه به مطالعات فن شناسی و آسیب شناسی، جهت کنترل فرآیند تخریب پیشنهادهای حفاظتی مناسب ارائه گردید.
Abstract: With respect of individual position of monuments for Ilkhanid architecture, architectural decorations in art history of Iran, necessity of investigation on these decorations is revealed. In this research, after historic studies, methodology and pathology has been considered. The results of methodology researches show the way that stuccos have been made by using Shiroshekari, Mohri (stamp) and Barjaste technics (relief). In pathology section by XRD, SEM, and FTIR analysis the deterioration process was observed. In continuation based on pathology and methodology and also chemical examinations, suitable conservation suggestion has been presented.

مشاهده‌ی صفحات اولیه: پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج)نوشته‌های مرتبط: