سهیلا غفاری
مبانی و اصول حفاظت و مرمت گچبری‌های تاریخی‌-فرهنگی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، 1388
استاد راهنما: صمد سامانیان
استاد مشاور: حمید فدایی
نوشته‌های مرتبط: