سمیه بوستانی
محافظت و مرمت دو نمونه زیارت‌نامه با تکیه‌گاه چوبی متعلق به بقعه‌ی هفده تَن گلپایگان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حمید فرهمند بروجنی
استاد مشاور: عباس عابد اصفهانی
نوشته‌های مرتبط: