یاسرعرب
محافظت و مرمت یک نمونه سفال خاکستری مکشوفه از محوطه‌ی مسجد کبود تبریز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1383
استاد راهنما: احمد صالحی‌کاخکی; حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: