مریم شیروانی
مرمت بخشی از تزئینات اتاق ضلع جنوبی طبقه‌ی همکف ارگ کریم‌خان شیراز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: دکتر بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: