محمد شعرباف
مرمت بخشی از تزئینات تنگ‌بری کاخ هشت‌بهشت اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1387
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: