مرضیه ملایی
مرمت بخشی از قاب گچبری‌ مقبره‌ی خواجه اتابک کرمان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه زابل (دانشکده‌ی هنر و معماری)، 1387
استاد راهنما: محسن طیاری
نوشته‌های مرتبط: