غفار حاتمی
مرمت بخشی از نقاشی‌های دیواری خانه‌ی شاپوری شیراز
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1384
استاد راهنما: حسام اصلانی
نوشته‌های مرتبط: