نوین اعلایی
مرمت تابلوی نقاشی رنگ روغن « تولد حضرت مسیح» برروی تکیه‌گاه پارچه‌ای
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1388
استاد راهنما: بهنام پدرام
نوشته‌های مرتبط: