بیژن حیدری‌زاده
مرمت تابوت لعاب‌دار اشکانی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1375
استاد راهنما: مهدی رهبر; اصغر پورشیروی
نوشته‌های مرتبط: