کمال جهانشاهی‌فرد
مرمت درِ خانه‌ی زینت‌الملک
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1376
استاد راهنما: ابوالفضل سمنانی
نوشته‌های مرتبط: