سحر نوروزی
مرمت و تاکید بر شیوه‌های حفاظتی یک نمونه در چوبی متعلق به دوره‌ی ایلخانی واقع در راهروی وضوخانه‌ی مسجد جامع اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: قباد کیانمهر
نوشته‌های مرتبط: