سیدجواد خوشحال ضیابری
مرمت و حفاظت و کاربرد کاشی در مدرسه‌ی مظفری مسجد جامع اصفهان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1370
استاد راهنما: مصطفی حسین‌آبادی
استاد مشاور: اصغر توکلی
نوشته‌های مرتبط: