پیمانه پرناک
مرمت یک نمونه خنجر مفرغی متعلق به موزه‌ی ایران باستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1386
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: