سودابه خانجانی طالکوئی
مطالعه، حفظ و مرمت یک شیء فلزی دوره‌ی اسلامی متعلق به گنجینه‌ی تخت جمشید
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، دانشگاه هنر اصفهان (دانشکده‌ی حفاظت و مرمت)، 1385
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: