سعید قربانی
مطالعه، بررسی، حفاظت و مرمت تعدادی اشیای فلزی هفت‌تپه‌ی خوزستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1385
استاد راهنما: حمیدرضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: