فرنوش مختاری
مطالعه، بررسی و طرح مرمت بخشی ازکتیبه‌ی گچی سردر برج مقبره‌ی رادکان؛ استان گلستان
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1378
استاد راهنما: محمد حسین وافی; محمدکریم متقی
نوشته‌های مرتبط: