فاطمه محسنی
مطالعه، حفاظت و مرمت تعدادی از سفال‌های اریسمان در محل حفاری
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1380
استاد راهنما: رسول وطن‌دوست
نوشته‌های مرتبط: