الهه خاکباز الوندیان
مطالعه، حفظ و مرمت یک پیکره‌ی قالبی فلزی
پایان‌نامه‌ی کارشناسی، پردیس اصفهان، دانشگاه هنر، 1381
استاد راهنما: حمید‌رضا بخشنده‌فرد
نوشته‌های مرتبط: